mandag 30. mars 2020

Samarbeid sikrer at studenter får fullført sine studier


Idag velger jeg å legge ut en kronikk som ble publisert av Agderposten torsdag 26. mars og av Fædrelandsvennen mandag 30. mars. Den er skrevet av Mariann Fossum, instituttleder for Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Anders Johan W. Andersen, dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Sunniva Whittaker, rektor, alle ved Universitetet i Agder

--- 
Utbruddet av koronaviruset er krevende. Hverdagen er på kort tid vesentlig endret for oss alle. Det gjelder ikke minst for helsepersonell, og studenter som studerer for å bli sykepleiere. Halvparten av studiene for sykepleierstudentene skjer i kommunale helse- og omsorgstjenester og i sykehus.

Det foregår i det vi kaller for praksisfeltet. I praksis skal sykepleierstudentene både innøve ferdigheter, bli vurdert og avlegge eksamen. Studentene får tilbakemeldinger og faglig oppfølging av helsepersonell. Studenter er tilstede i helse- og omsorgstjenestene kontinuerlig, og opplæring av studenter er en av oppgavene til helsetjenestene.

Den pågående pandemien berører derfor også studenter som er i praksis. De opplever at deres hverdag endrer seg. Dette skaper ulike bekymringer fra ulikt hold.

Enkelte er bekymret for at studenter øker smitterisikoen for gamle og skrøpelige mennesker med behov for oppfølging av helse- og omsorgstjenestene. Andre er bekymret for at studentene blir satt i en undervisningssituasjon som øker risikoen for at de selv blir smittet. Mens atter andre er bekymret for at studentene får dårligere veiledning og oppfølging.

Nasjonalt håndteres situasjonen noe ulikt. Noen utdanningsinstitusjoner har valgt å ta alle studentene ut av praksis med umiddelbare virkning. Andre velger å la de studentene som har begynt sine praksisstudier sluttføre dem, men lar ikke studenter starte i ny praksis. Atter andre overvåker situasjonen fortløpende, men legger til rette for at studentene kan være i praksis i tråd med studieplanen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim aksepterer en slik forskjellighet under henvisning til universitetenes selvstendighet og selvstyre. Det er vedtatt midlertidige endringer i regler og forskrifter slik at universitetenes ulike valg ikke skal gjøre studentene skadelidende.

Asheim oppfordrer til nasjonal koordinering i regi av Universitets- og høgskolerådet. Samtidig er Kunnskapsdepartementet tydelige på at sykepleierstudentene skal lære det som står i studieplanen og som kreves for å bli sykepleier. Det er forståelig. Har du et vitnemål som gir deg rett til å jobbe som sykepleier, så må helsetjenenestene være trygge på at alle kandidatene har den kompetansen som trengs. Disse forventningene har UiA og andre læresteder tatt høyde for i sine studieplaner.

I likhet med flere andre læresteder nasjonalt har Universitetet i Agder i samråd med kommuner og helseforetak i utgangspunktet valgt å gjennomføre praksisstudier for sykepleierstudenter som planlagt.

Vi har vurdert at den nåværende situasjonen gir studentene sjeldne muligheter for læring om smittevern og krisehåndtering, i tillegg til at de lærer ordinære sykepleieroppgaver. Samtidig må vi passe på at praksistudiene organiseres og gjennomføres i tråd med gjeldende anbefalinger fra nasjonale myndigheter.

Studentenes bekymringer må tas på alvor. De har ukentlig kontakt med praksislærer ved UiA. I tillegg får de oppfølging av veiledere på praksisplassen. Studentene har tilgang til den digitale ressursen VAR Healthcare med kunnskapsbaserte råd og retningslinjer spesifikt knyttet til korona. I tillegg kan de ved behov søke studieveileder om individuelt tilrettelagt studieforløp.

Pasienter og pårørende skal heller ikke utsettes for større smitterisiko på grunn av studenter. Studentene er omfattet av de samme råd og anbefalinger som gjelder for helsepersonell generelt, og dette følges opp i praksis.

Vi mener dette er den beste løsningen for Agder. Det er imidlertid en situasjon som overvåkes fra dag til dag. Enkelte justeringer har vært nødvendige, og vi regner med at det kan bli flere fremover. Vårt mål er uansett at studentene får et trygt og godt studietilbud der de kan oppnå forventet læringsutbytte, og gjennom dette bidrar til å styrke beredskapen i helsevesenet.

Dette får vi ikke til uten et godt samarbeid. Situasjonen krever mye av oss alle. Vi ønsker derfor på denne måten å takke ledere i både kommuner og helseforetak for godt og fleksibelt samarbeid.

Vi er imponert over den ekstraordinære innsatsen som utvises. Vi ønsker også å takke alle studenter, praksisveiledere og praksislærere for godt samarbeid, stor omstillingskompetanse og for vilje til å gjøre det beste ut av den krevende situasjonen vi nå er inne i. Vi følger denne utfordrende situasjonen tett. UiA har flere år på rad fått gode skussmål på nasjonale vurderinger av sykepleierutdanningen her landet, og vi har ambisjoner om at sykepleierutdanningen på Agder forblir blant de beste i landet.