mandag 22. februar 2021

Med UiA ut i verden

Internasjonalisering av utdanning og forskning fremstår som en klar forventning fra nasjonale myndigheter, og har lenge vært både en ambisjon og en virkelighet for norske universiteter og høgskoler. Dette kommer ikke minst til uttrykk i stortingsmeldingen om internasjonalstudentmobilitet i høyere utdanning. FNs bærekraftsmål, klimakrisen og COVID 19 er alle eksempler på utfordringer som understøtter betydningen av en slik orientering simpelthen fordi utfordringene ikke kan forståes eller løses uten en global tilnærming. Stadig flere samfunnsutfordringer må utforskes og finne sin løsning i et fag- og kulturoverskridende perspektiv.

Det understreker samtidig at Universitetet i Agders visjon «Samskaping for fremtidens kunnskap» også nødvendiggjør en internasjonal ambisjon. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har for første gang etablert et internasjonalt utvalg på fakultetsnivå som skal fungere som en pådriver og koordinator for dette arbeidet. En konsekvens av dette er økt oppmerksomhet overfor internasjonale samarbeidspartnere og deltakelse i internasjonale fora. Hva betyr det for hver enkelt av oss?

Det å jobbe på et universitet har mange sider. Hver enkelt er ansatt på universitetet fordi de har en kompetanse som trengs. Det er med andre ord også i universitetets interesse at hver enkelt av oss både videreutvikler og foredler vår egen kompetanse. Det er viktig at hver enkelt bidrar med sitt engasjement og særegne kompetanse i den kontinuerlige utviklingen av både studier og forsknings- og utviklingsprosjekter, men også i utviklingen av både institutt, fakultet og universitet. Dette er absolutt det viktigste.

Samtidig er det viktig at hver og en av oss ikke har en for snever forståelse av det å jobbe på et universitet. Den russiske dokken Babushka kan kanskje hjelpe med til å uttrykke hva jeg mener. En Babushka er en dukke av tre som har mange mindre dukker inni. Når du tar av det ytterste laget, så dukker det opp en ny og litt mindre dukke inni. Til slutt kommer du til en hard kjerne. Denne harde hjernen, denne minste dukken kan tjene som en illustrasjon på den enkeltes særskilte kompetanseområde, og det er viktig at denne kompetansen, dette engasjementet blir representert og fremstilt på best mulig måte både overfor studenter, kollegaer og andre samarbeidspartnere. I møter på det enkelte studie eller i den enkelte forskergruppe er det i første rekke denne faglige kompetansen som etterspørres.

Når vi deltar på vegne av et studium eller en forskningsgruppe i en større sammenheng for eksempel på instituttnivå, representerer du imidlertid ikke bare ditt eget kompetanseområde. Litt avhengig av sammenheng vil du også bli sett på som en talsperson for hele studiet eller for forskningsgruppen. På fakultetsnivå representerer du ikke bare eget kompetanseområde, studium og forskningsgruppe, men også det instituttet du tilhører. I UiA-sammenhenger er du også en representant for fakultetet. Uti verden er du også en representant for Universitetet i Agder. Det blir altså en slags akademisk versjon av Babushka.


Det betyr at du må ha kunnskap om egen organisasjon og egen kultur. Da mener jeg ikke på detaljnivå, men såpass mye at du kan videreformidle kontakt og er kjent med om UiA har noe å by på i de spørsmålene som kommer opp.  Du kan være lurt å vite hvor mange fakultet vi har på universitetet og også litt om hva de jobber med og er anerkjent for. Din kunnskap om Fakultet for helse- og idrettsvitenskap bør være noe større, og er vi på instituttnivå forventes ennå mer. Vi må med andre ord vite om hverandre og kunne gi tips om mulige samarbeidspartnere på egen institusjon når vi møter kollegaer fra andre deler av verden og med andre interesser enn de vi selv er aller mest opptatt av. Så selv om du skal holde fokus og arbeide konsentrert, må du også bruke sidesynet slik at du kan skape forbindelser til andre når du er ute på reise. Slik kan vi sammen bygge Universitetet i Agder.  

For de som har andre assosiasjoner med Babushka, så blir det kanskje klarere om du trykker her.