mandag 22. februar 2021

Med UiA ut i verden

Internasjonalisering av utdanning og forskning fremstår som en klar forventning fra nasjonale myndigheter, og har lenge vært både en ambisjon og en virkelighet for norske universiteter og høgskoler. Dette kommer ikke minst til uttrykk i stortingsmeldingen om internasjonalstudentmobilitet i høyere utdanning. FNs bærekraftsmål, klimakrisen og COVID 19 er alle eksempler på utfordringer som understøtter betydningen av en slik orientering simpelthen fordi utfordringene ikke kan forståes eller løses uten en global tilnærming. Stadig flere samfunnsutfordringer må utforskes og finne sin løsning i et fag- og kulturoverskridende perspektiv.

Det understreker samtidig at Universitetet i Agders visjon «Samskaping for fremtidens kunnskap» også nødvendiggjør en internasjonal ambisjon. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har for første gang etablert et internasjonalt utvalg på fakultetsnivå som skal fungere som en pådriver og koordinator for dette arbeidet. En konsekvens av dette er økt oppmerksomhet overfor internasjonale samarbeidspartnere og deltakelse i internasjonale fora. Hva betyr det for hver enkelt av oss?

Det å jobbe på et universitet har mange sider. Hver enkelt er ansatt på universitetet fordi de har en kompetanse som trengs. Det er med andre ord også i universitetets interesse at hver enkelt av oss både videreutvikler og foredler vår egen kompetanse. Det er viktig at hver enkelt bidrar med sitt engasjement og særegne kompetanse i den kontinuerlige utviklingen av både studier og forsknings- og utviklingsprosjekter, men også i utviklingen av både institutt, fakultet og universitet. Dette er absolutt det viktigste.

Samtidig er det viktig at hver og en av oss ikke har en for snever forståelse av det å jobbe på et universitet. Den russiske dokken Babushka kan kanskje hjelpe med til å uttrykke hva jeg mener. En Babushka er en dukke av tre som har mange mindre dukker inni. Når du tar av det ytterste laget, så dukker det opp en ny og litt mindre dukke inni. Til slutt kommer du til en hard kjerne. Denne harde hjernen, denne minste dukken kan tjene som en illustrasjon på den enkeltes særskilte kompetanseområde, og det er viktig at denne kompetansen, dette engasjementet blir representert og fremstilt på best mulig måte både overfor studenter, kollegaer og andre samarbeidspartnere. I møter på det enkelte studie eller i den enkelte forskergruppe er det i første rekke denne faglige kompetansen som etterspørres.

Når vi deltar på vegne av et studium eller en forskningsgruppe i en større sammenheng for eksempel på instituttnivå, representerer du imidlertid ikke bare ditt eget kompetanseområde. Litt avhengig av sammenheng vil du også bli sett på som en talsperson for hele studiet eller for forskningsgruppen. På fakultetsnivå representerer du ikke bare eget kompetanseområde, studium og forskningsgruppe, men også det instituttet du tilhører. I UiA-sammenhenger er du også en representant for fakultetet. Uti verden er du også en representant for Universitetet i Agder. Det blir altså en slags akademisk versjon av Babushka.


Det betyr at du må ha kunnskap om egen organisasjon og egen kultur. Da mener jeg ikke på detaljnivå, men såpass mye at du kan videreformidle kontakt og er kjent med om UiA har noe å by på i de spørsmålene som kommer opp.  Du kan være lurt å vite hvor mange fakultet vi har på universitetet og også litt om hva de jobber med og er anerkjent for. Din kunnskap om Fakultet for helse- og idrettsvitenskap bør være noe større, og er vi på instituttnivå forventes ennå mer. Vi må med andre ord vite om hverandre og kunne gi tips om mulige samarbeidspartnere på egen institusjon når vi møter kollegaer fra andre deler av verden og med andre interesser enn de vi selv er aller mest opptatt av. Så selv om du skal holde fokus og arbeide konsentrert, må du også bruke sidesynet slik at du kan skape forbindelser til andre når du er ute på reise. Slik kan vi sammen bygge Universitetet i Agder.  

For de som har andre assosiasjoner med Babushka, så blir det kanskje klarere om du trykker her.

lørdag 30. januar 2021

Språk er makt

Ordene vi velger for å beskrive eller navngi noe (eller noen) formidler et bilde av dette ”noe(n)”, og skaper samtidig et bilde av hvordan du mener dette ”noe(n)” skal forståes. På den måten både gjengir og skaper språket virkelighet. Det blir med andre ord noe mer enn et redskap for kommunikasjon. Det blir også en arena der det forhandles og kjempes om verdier og forståelsesformer. Det er for eksempel vanskelig å se for seg at norske politikere kunne vedta en lov om selvbestemt fosterdrap eller sende soldater i krig for å kjempe mot frihetskjempere.

Språket tar farge av avsenderens grunnleggende antagelser om verden og hvordan den henger sammen, og inviterer mottakeren til å akseptere og bygge videre på denne iboende og ofte uuttalte stillingtaken. Det er noe av grunnen til at forskere er forsiktige med å ukritisk videreføre et ideologisk farget språk. Det kan fort befeste og forsterke forståelsesmodeller som i seg selv kan være begrensende for å utvikle ny kunnskap. I enkelte tilfeller kan det bli en form for maktutøvelse med politiske undertoner som skaper virkelighet.

Spørsmålet er om akademia selv klarer å holde en kritisk distanse til språket i egen sektor. Hvilke verdier og forståelser av utdanning og studenter videreføres og forsterkes når vi bruker begreper som studiepoengsproduksjon og studentgjennomstrømming? Hvilke relasjoner skapes mellom studenter og lærere, mellom studenter og utdanningsinstitusjon gjennom et slikt begrepsapparat?

torsdag 31. desember 2020

Om å verdsette sine følgesvenner

Neste år er det valgår, og trolig blir skole nok en gang et sentralt tema. Flere partier vektlegger betydningen av gode lærerne for å skape en god skole. Dette har fått meg til å tenke på hvem som har vært gode lærere for meg, og litt om hvorfor. Så ved inngangen til et nytt år tenkte jeg skulle framsnakke noen lærere som har vært viktige for meg på ulike nivåer i utdanningssystemet, og bruke det som grunnlag for en refleksjon over hvem som er gode lærere. En ting må da avklares helt i starten. Min beskrivelse er høyst personlig. Så når jeg nå skal fortelle litt om lærere som på ulike måter har vært gode for meg, så sier det kanskje vel så mye om meg som om dem. Men det kan fungere som en slags oppsummerende evaluering av en bruker av det norske utdanningssystemet gjennom mange år. Og det påstås jo at brukerevalueringer er viktig for å utvikle kvaliteten på tjenestene.

Grunnskole

Jeg begynte på Birkenlund barneskole i Arendal høsten 1972, og ble møtt av Oddvar Zakariassen. Han ble min klasseforstander de neste seks årene. For meg fungerte hans blanding av fasthet og raushet. Han satte klare rammer, men lagde også noen lommer av lek og uhøytidelighet. Selv om han lærte oss gutta ganske så strengt hvordan vi skulle bruke badstua, dusje og tørke oss etterpå, så lot han oss også av og 
til løpe nakne rundt i gymsalen for å lufttørke. Det tjener som et eksempel på hans blanding av fasthet og raushet. Han fungerte som en bauta på barneskolen for meg, og fortjener en stor takk for det.

På ungdomsskolen økte antallet lærere, og mye var i endring. Stian Aaby var en klasseforstander med et vennlig øre og øye. Det var en underlig tid på mange måter, og vi var mange som hadde bruk for en godhjerta sjel. I tillegg var jo mannen begeistret for matematikk, og det kan jo aldri bli feil – i hvert fall ikke for meg. Det ligger en matematiker begravet i meg. Etter hvert er han nokså godt begravet, men gleden over matematikk sitter såpass godt i at jeg i det minste tror at jeg er god i matte. Aaby har flere aksjer i den tiltroen, og min erfaring er at troen «på at du kan» ofte er en forutsetning for at «du klarer».

Videregående opplæring

Arendal videregående skole ble mitt neste tilholdssted. Tore Oland var min norsklærer og klasseforstander i to år, og stimulerte meg til å tenke selv. Han var en leken og utfordrende lærer som gjennom sin gjerning formidlet sentrale elementer av vår humanistiske arv. Hans kjærlighet til Henrik Ibsen har dessuten vært hjelpsom gjennom livet. Norskstilene oste av sigarlukt når vi fikk dem igjen, og kommentarene var gjenkjennelige: «Jeg er fullstendig uenig i dine synspunkter her, Andersen, men du skriver godt og har godt grep om norsk skriftlig. 5-» Slike tilbakemeldinger styrker selvtilliten, og utfordrer deg til å stå frem i verden. For egen del ville jeg vel gitt han følgende kommentar: «Politisk sett er vi nok litt uenige, Oland, men du er en fantastisk lærer og et strålende medmenneske. 6-»

Høyere utdanning

Trygve Aasgård traff jeg på Aker sykepleierhøgskole i Oslo i 1985. Trygve er en jazz-elskende, pianospillende, underfundig sykepleielærer som særlig har utforsket forholdet mellom musikk og helse. Han er nå en pensjonert professor fra det som engang var Høgskolen i Oslo og Akershus. Trygve var der når jeg følte meg fortapt på Dikemark og hadde gått meg vill i restene av det terapeutiske samfunn der alt skulle snakkes om på store fellesmøter. Den gangen synes jeg egentlig det var skummelt nok å si mitt eget navn høyt i større forsamlinger. Trygve var da en god følgesvenn å ha også fordi han erkjente at læring innen menneskefagene også er en høyst personlig prosess.

Statens Utdanningssenter for helsepersonell holdt til i Quislings gamle bolig, Villa Grande, på Bygdøy utenfor Oslo, og her møtte jeg Brita Nilsson en januardag i 1992. En på alle måter fargerik dame som fikk meg til å møte min egen arroganse på min vei til dypet av min sjel for å bli psykiatrisk sykepleier. En kvinne dypt forankret i vår felles humanistiske arv og kronisk bekymret over tellekantsystemer og metodetyranni i helsevesenet. «Du kan ikke telle deg til en tango», nærmest ropte Brita og understreket på den måten at alle møter er unike og kan ikke standardiseres. Et klokt og mangesidig menneske jeg lærte mye av og satte stor pris på.

I 1997 startet jeg på hovedfag i helsefag ved Universitetet i Bergen, og her ble jeg kjent med Herdis Alvsvåg. Et fantastisk menneske. Herdis står i en stolt tradisjon av sykepleiere som med grundighet, interesse og dyp respekt møter deg som et medmenneske. Hun er en lærer som forventer at du kan og vil noe, og fortsetter samarbeidet derfra - kunnskapsrik og engasjert. Hennes forventning om interesse, hennes iboende vilje til læring og utvikling var inspirerende for meg, og har også hatt stor betydning for å forankre omsorgsfagene i human- og samfunnsvitenskap også i mitt yrkesliv.

Tommy Svensson ble min følgesvenn da jeg gjennomførte min doktorgrad i folkehelsevitenskap ved Nordic School of Public Health i Gøteborg. Vi startet samarbeidet i 2008, og samarbeidet i fire år. Tommy ba meg utdype og begrunne. Han etterspurte argumentasjonsrekker og overveielser. Tommy uttrykte begeistring for min nysgjerrighet og var åpen for nye ideer, men var samtidig klar på at jeg måtte holde fast og ta en ting om gangen. Forskning er ikke bare nysgjerrighet og kreativitet, det er også et håndverk preget av grundighet, systematikk og kritisk tenkning. En på alle måter strålende veileder.

Hvem er de gode lærerne?

Jeg har lært mest av lærere som har inspirert til læring gjennom eget engasjement og imponert med sin kunnskap og innsikt, men som også har vært åpen for mine innspill og kommentarer. Jeg har fått mindre igjen av mer instruktive lærere. De har jeg møtt en del av – på alle nivåer. Ikke det at jeg ikke har lært noe. Neida. På ingen måte. Det kan godt være at jeg ville gjort det ennå bedre på noen eksamener med mer instruktive lærere, men det har ikke sporet meg til videre fordypning. Det hadde forblitt en passeringsøvelse jeg gjorde for noen andre, og ikke for meg selv. Det er lærere som ikke har vekket min nysgjerrighet og engasjement, og fått meg til å ønske å lære mer. Så for meg fungerer det aller best med lærere som kan forholde seg til elever og studenter som både vitende og uvitende, som mennesker som har kunnskap og som vil lære mer.

Jeg har imidlertid også trengt lærere som har erkjent at mennesker ikke bare er målstyrte, konkurransedrevne fornuftsvesener, men også følsomme, begjærsøkende, ufornuftige vesener som for eksempel kan trenge å løpe naken i en gymsal med et håndkle over hodet og forsøke å fly. Begge deler. Samtidig. Så når politikerne roper etter mer matematikk i skolen, så er vanskelig for en som også elsker matematikk å si seg uenig i dette. Vi trenger åpenbart realfagskompetanse i vårt samfunn. Teknologi kan løse problemer og skape nye muligheter. Men jeg skulle ønske at politikerne også ropte etter mer kunst og kultur i skolen. Vi trenger åpenbart mer livskunnskap i et samfunn med bekymringsfull økning av psykososiale problemer. Kunst og kultur øker forståelse og gir innsikt. Det er særskilt verdifull innsikt i en tid der verden stadig blir mindre, og betydningen av åpenhet, romslighet og perspektivrikdom stadig blir viktigere. 

Godt nytt år!

lørdag 31. oktober 2020

100 år med sykepleierutdanning i Agder

Den 1. november 2020, er det akkurat 100 år siden de første pasientene kom til det nybygde Aust-Agder og Arendal sykehus. Det var samme dag som den første eleven begynte på Aust-Agder og Arendal Sykepleierskeskole. Hennes navn var Gudrun Nilsen. Hun sluttførte utdanningen samme dato tre år senere, og ble den første av godt over 5000 sykepleiere som har blitt uteksaminert fra utdanningen som hadde sin spede oppstart i 1920. De har i stor grad bidratt til å utvikle helse- og omsorgstjenestene i Agder-regionen.

Utdanningen holdt hus i sykehuset de første tiårene, men har siden forlatt både sykehuset og Arendal. Idag er bachelorprogrammet i sykepleie en moderne universitetsutdanning lokalisert ved kampus Grimstad tilhørende Universitetet i Agder. Vi er ikke lenger lokalisert på sykehusområdet, men deler i dag lokaler med helse- og omsorgstjenestene i Grimstad kommune. Det illustrerer også utviklingstrekk innen helsevesenet, idet mange av oss idag får god hjelp fra sykepleiere ansatt i kommunen. 

Det var diakonisse Dorthea Engelstad som tok imot Gudrun Nilsen da hun begynte sin utdanning i 1920. Sykehuset hadde inngått en avtale med Diakonissehuset på Lovisenberg i Oslo om å forsyne sykehuset med sykepleiere, og om å ta ansvaret for å bygge opp utdanningen. Dette samarbeidet vedvarte til 1936. Historien om fremveksten av sykepleierutdanningen i Arendal har jeg beskrevet i kapitlet «Skolen i sykehuset» i boken «Utdanning til omsorg». Den ble publisert på Gyldendal Akademisk i 2010. 

Idag er det professor i sykepleievitenskap, Mariann Fossum, som leder sykepleierutdanningene i Grimstad og Kristiansand ved Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad i medisinsk vitenskap med spesialisering innen helse- og omsorgsfag fra Örebro Universitet, Sverige og har en videreutdanning i geriatrisk sykepleie og en mastergrad i sykepleievitenskap med fordypning i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har sin grunnutdanning i sykepleie fra Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo. 

I denne sammenhengen trekker jeg det frem for å vise noen lange linjer i arbeidet med å utdanne dyktige, modige og omsorgsfulle sykepleiere på Agder. Men også som illustrasjon på den enorme profesjonaliseringen og kompetansebyggingen som har skjedd innen sykepleien de siste 100 år. 

Vi er stolte av å ha en 100 årig sammenhengende utdanning av sykepleiere på Agder. Jeg vil gjerne få gratulere både nåværende og tidligere studenter med dagen og vil gjerne takke både nåværende og tidligere kollegaer for godt arbeid. Jeg ønsker også å takke Sørlandets Sykehus for godt samarbeid. Både Sørlandets Sykehus og Universitetet i Agder markerer jubileet første uka i november 2020.

tirsdag 7. juli 2020

God sommer!


Vi har nå et historisk vårsemester bak oss, og både studenter og ansatte på Universitetet i Agder har fått nye erfaringer fra utstrakt bruk av hjemmekontor og ny kompetanse i bruk av digitale undervisnings- og samarbeidsformer. Pandemien har gjort hverdagen helt annerledes, og det kjente universitetslivet mer ukjent. Situasjonen har i varierende grad vært belastende, men ingen har vært uberørt. Universitetet vil være preget av pandemien også i høst, men jeg håper likevel at livet blir noe mer gjenkjennelig. 

Vi følger rådene fra helsemyndighetene, og åpner opp forsiktig. Alle ansatte ble oppfordret til å ha en dag på campus før ferien, og vi vil for fullt ta tilbake kontorene fra august. Vår ambisjon er at alle studenter skal ha et tilbud på campus i høst. Det vil se annerledes ut, og vi må strekke campusbegrepet noe og inkluderer lokaliteter i våre to universitetsbyer. Samlet sett arbeider vi for å opprettholde studiekvaliteten og gjøre student- og læringsmiljøet både attraktivt og godt. Så alle skal være velkommen tilbake til både fakultet og universitetet etter ferien. 

Før det skal vi ha sommerferie. Jeg er dypt imponert over og glad for det arbeidet som både studenter og ansatte har gjort, og vil takke hver og en for innsatsen. For mange har det vært noen krevende måneder. Jeg håper du får en sommerferie akkurat slik du ønsker deg, og gleder meg til å se deg på campus etter ferien. Med det ønsker jeg deg en riktig god sommer!


mandag 25. mai 2020

Lære hele livet

Den 22. april i år ble stortingsmeldingen "Kompetansereformen - Lære hele livet" (Meld.St. 14, 2019-2020) presentert av regjeringen. Meldingen har som uttalt mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse. Regjeringen lanserer flere tiltak for å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har. Ambisjonen er å styrke kunnskapen om og relevansen for arbeidslivet i høyere utdanning samt stimulere til livslang læring i form av en satsing på etter- og videreutdanning.

En slik ambisjon kan forankres i forståelser av et velferds- og kunnskapssamfunn med økende kompleksitet og med ny teknologi som endrer både hverdags- og arbeidsliv og som dermed skaper stor bevegelighet i kompetansebehov. Det er en utvikling som på mange måter kjennetegner det moderne samfunn, men som har akselerert i den digitale tidsalder som vi nå er en del av. Dette er en utvikling som er godt kjent også i akademia. 

Stortingsmeldingen kan dermed også leses som en kritikk av universiteter og høgskoler i den forstand at institusjonene blir oppfattet til å være for lite interessert i, ei heller tilstrekkelig oppdatert på behovene i arbeidslivet og samfunnet rundt. Meldingen har da også blitt kritisert av enkelte UH-institusjoner og da særlig forslag om hvordan relevans skal forståes og ikke minst operasjonaliseres i finansieringsmodellen til universiteter og høgskoler

Hva som er relevant kompetanse for å møte behovene til fremtidens arbeidsliv er med andre ord til debatt, og som i mange andre sammenhenger forskyver svarene seg med perspektivet. En bekymring om sviktende relevans inngår også som en av forutsetningene for RETHOS-prosjektet og revisjonen av innholdet i helse- og sosialfagsutdanningene. Det er med andre ord også en høyst aktuell debatt innen helse- og sosialfagene, og jeg vil oppfordre til deltakelse i denne diskusjonen. Denne diskusjonen gjelder i stor grad de ordinære studietilbudene. 

Regjeringen etterlyser også en større satsing på etter- og videreutdanning, og forventer at institusjonene utnytter sitt handlingsrom til å tilby fleksible videreutdanningstilbud og kurs som svarer til arbeidslivets etterspørsel og er tilpasset personer i arbeid. Dette har lenge vært en del av UH-institusjonenes oppdrag, og stortingsmeldingen kan forståes som en understrekning av at dette er en del av universitetenes ordinære oppdrag. Det er med andre ord ikke noe som kan velges bort eller gjennomføres om man har tid til det. Ressursene skal dimensjoneres slik at også dette oppdraget kan imøtekommes. 

Etter- og videreutdanning er et satsningsområde for Universitetet i Agder, og inngår som et av fokusområdene i universitetets utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. En del av dette arbeidet handler om å følge opp uteksaminerte studenter på en bedre måte, og gjennom det gi bedre informasjon om og kunne tilby relevante treffende etter- og videreutdanningstilbud. Det pågår derfor et arbeid med å utvikle og forbedre det som heter Alumn-ordningen på UiA. Det finnes mer informasjon om dette på uia.no og det er utviklet en egen informasjonsfilm om dette som kan deles med studentene. 

fredag 8. mai 2020

Profesjoner i samspill

Universitetet i Agder ledes for tiden av en visjon om samskaping av kunnskap, og har tro på at kunnskap og kompetanse utvikles best i et samarbeid mellom berørte parter. UiA har derfor en viserektor for forskning og tverrfaglige satsninger. Tverrfaglighet og tverrfaglig samarbeid er ikke viktig kun for universitetet, men har gjennom mange år vært løftet frem som et viktig område for vårt velferdssamfunn. 

Vi får ikke i tilstrekkelig grad gjort nytte av den samlede kompetansen i samfunnet, og det har lenge vært en utfordring for tjenestene. Flere har derfor påpekt at tverrprofesjonelt samarbeid i sterkere grad må inn i studieplanene og læres under utdanningene. Vi må kjenne bedre til hverandre, og slik sett bli bedre kjent med hverandres styrker og begrensninger. Det blir med andre ord et mål i seg selv å gjøre studentene bedre i stand til å samarbeide med andre profesjoner i sitt framtidige yrke.

Ved Universitetet i Agder blir derfor alle studenter som skal bli sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, barnevernsarbeider, lærere og barnehagelærere kjent med et prosjekt som kalles PROFUND. Gjennom seminarer, diskusjoner, arbeid med case og praksis får studentene kjennskap til hverandres samfunnsmandat og profesjonsforståelse som en del av utviklingen av egen profesjonsidentitet. Dette arbeidet er nå presentert på en ny måte, og jeg anbefaler alle om å avsette 4 minutter og 42 sekunder til å se denne videoen. Du finner den her.

fredag 24. april 2020

Søkere til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap høsten 2020

Søkertallene til høyere utdanning er nå klare, og i likhet med resten av UH-sektoren har fakultetet gode søkertall i 2020. Samlet sett har vi en økning av antall 1. prioritet søkere til våre bachelorprogram på 13 %. Det er økning i søkertallet ved alle bachelorprogram med lite unntak av vårt bachelorprogram i folkehelsearbeid der vi har en liten nedgang.  

Bachelorprogrammet i sykepleie har samlet sett en økning på 12 % av søkere som har UiA som sitt førstevalg. Økningen er størst i Kristiansand, men det er stor økning også i Grimstad. Også våre masterprogram har en god økning av antall 1. prioritet søkere. Vi har en nedgang på 1. prioritet søkere til vårt masterprogram i klinisk helsevitenskap, men ellers er det økning på alle masterprogram. Samlet sett er det en økning på 6 %.  

Det er særlig gledelig å se at våre studier innen idrett og idrettsvitenskap har blitt enda mer populære. Bachelorprogrammet i idrett har 102 søkere i år, og det er 11% flere enn i 2019. For årsstudiet innen idrett er økningen av søkere på 34 %, mens på friluftsliv er økningen på hele 65 %. Masterprogrammet i idrettsvitenskap har med sine 111 søkere en økning på 27 % fra i fjor. Det er svært gode tall, og jeg gratulerer fagmiljøet ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving en masse. 

Det er selvsagt flere måter å forstå denne økningen i søkertall på. Jeg liker imidlertid å tenke at det først og fremst handler om kvaliteten på programmene, og det gode studie- og læringsmiljøet ved våre to campuser. Det skader heller ikke at Sørlandet er et fantastisk sted å leve og at både Grimstad og Kristiansand kommune er svært opptatt av å ta godt vare på sine studenter. Korona eller ikke, alle er hjertelig velkommen som studenter ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap til høsten. Vi skal gjøre vårt ytterste for å ta godt imot dere, og skape en minnerik studietid.

tirsdag 21. april 2020

Takk for innsatsen og velkommen tilbake!


I disse koronatider er det mange saker som settes på vent eller som får et annet uttrykk enn det pleier å ha. Det gjelder både i arbeidslivet og i hverdagslivet for øvrig. Også i akademia blir noe satt på vent, og en av de sakene som for tiden utsettes eller får nye uttrykk er avskjed med kjære kollegaer som går av med pensjon. Ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det mange som takker for seg som lønnede statlige arbeidstakere, og vi får ikke markert det like godt som vi pleier. Forhåpentligvis får vi tatt igjen det forsømte til høsten, og gi hver og en den oppmerksomhet som de fortjener. Mange av de som går av med pensjon i disse dager har vært med å bygge Universitetet i Agder, og fortjener en stor takk for sin innsats.

En av dem heter Esben Esther Pirelli Benestad. Sammen med sin kjære Elsa Almås har hen bygget opp et sexologisk utdanningsmiljø på Universitetet i Agder, og på den måten både satt kjønn i bevegelse og gjort seksuell helse mer betydningsfullt som fagområde. Videreutdanningen i sexologisk rådgivning er en av de mest populære og best søkte studiene ved Universitetet, og tilbakemeldingene fra studentene er gode når det gjelder studenttilfredshet og faglig utbytte.

Sammen med instituttleder Siri Håvås Haugland stakk jeg oppom Esben Esther med en blomst og en liten hilsen på hens siste arbeidsdag på Universitetet i Agder. Skjønt det er viktig å si at det var siste lønnede arbeidsdag. Jeg har stor tro på både studenter og kollegaer får glede av Esben Esther som professor emerit i lang tid fremover. Esben Esther har bidratt på mange måter i sine mange år ved Universitetet i Agder, og har bidratt til å endre både språk og kultur både på universitetet - og ellers. Jeg hadde gleden av å intervjue Esben Esther for noen få år tilbake om menneskers kamper for å finne seg en plass i en verden og bli anerkjent for de menneskene de opplevde seg å være. De som ønsker et gjensyn, kan klikke på denne lenken her.

Til Esben Esther og de mange som går av med pensjon i disse dager, vil jeg si tusen, tusen takk for innsatsen så langt, og velkommen tilbake J

onsdag 8. april 2020

Memento mori


«Memento mori» het det i det gamle Roma. «Husk at du skal dø.» Dette ble visket inn i øret på hærførere som kom tilbake etter seiersrike tokt i fremmede land, og som derfor ble innvilget et triumftog gjennom Romas gater. Han mottok folkets hyllest, mens en slave holdt en seierkrans av laurbær over hodet hans. I tillegg hadde slaven i oppgave å minne hærføreren om at han skulle dø. Så gjennom triumfferden i Romas gater visket slaven jevnlig "Memento mori". En slik dødsbevissthet blir av flere løftet frem som en viktig erkjennelse også for oss moderne mennesker.

De siste ukene har vært helt ekstraordinære i Norge og i store deler av verden. Pandemien har synliggjort vår egen sårbarhet og vår avhengighet av hverandre både for å holde oss friske og unngå sykdom, men også for å holde oss i livet og unngå døden. Det er jo sjeldent at oppdatering av antall smittede, antall intensivpasienter og antall døde er fast oppslag i nyhetssendingene. Men det er det nå, og kan på mange måter fungere som en påminnelse om vår egen dødelighet.

For min del kan denne påminnelsen også fungere som en spore til livsbevisshet, og en spore til glede over det livet jeg lever og de muligheter som er blitt meg til del. Av og til kan jo slike store tanker om hvordan våre liv er sammenvevd og om sammenhenger mellom kultur og natur fungere som en spore til å verdsette hverandre og ta godt vare på naturen vi har rundt oss. Dette får bli min hilsen inn i påskehøytiden 2020.

God påske!

torsdag 2. april 2020

Praksis for sisteårs sykepleierstudenter

Det har vært mye oppmerksomhet overfor sisteårsstudenter i sykepleie. Situasjonen endrer seg fortløpende, og vår holdning til det også. Men vi forsøker så langt det er mulig å opprettholde studieprogresjon. I dette innlegget gjengir jeg et innlegg som ble publisert på Fædrelandsvennen digitalt idag, og som kommer i papiravisen imorgen.
---
Universitetet i Agder legger opp til at sykepleierstudentene sluttfører sine studier til normal tid i en ellers unormal tid.

Av sykepleier og dekan Anders Johan W. Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Sykepleierstudent Robert Nilssen er intervjuet i Fædrelandsvennen 30. mars. Han er bekymret for sine studier, og mener at UiA gjør 300 studenter ute av stand til å bidra i helsevesenet i den pågående krisen. Fremfor å få utstedt vitnemål og dermed øke antall helsepersonell under koronakrisen, blir studentene avkrevd en omfattende skriftlig oppgave som vil ta flere måneder. Skolen gjør på den måten det motsatte av det regjeringen anbefaler, blir det hevdet i intervjuet.

Nilssen har rett i at koronakrisen har gjort det nødvendig å endre vurderingsformer også for sisteårsstudenter i sykepleie. 17 dager med praksisstudier blir nå erstattet av et prosjektarbeid. Men det er en overdrivelse at dette arbeidet vil ta flere måneder. Det handler om et emne på 10 studiepoeng som til vanlig består av både praktiske og teoretiske studier fordelt over seks uker. Det er også en fortegnelse av bildet å hevde at ikke sisteårsstudenter vil få muligheter til å bidra i helsevesenet i den pågående krisen. I likhet med ansatte og videreutdanningsstudenter, er sisteårsstudentene innmeldt til Helsedirektoratet. Vi inngår alle som reservepersonell for helsetjenesten, og kan kontaktes ved behov.

Det er riktig at sisteårsstudentene skulle vært i praksis mot slutten av studiet. Praksis inngår som del av et emne der studentene skal få kunnskaper om helsetjenestenes organisering og samhandlingsformer. Her skulle de skulle fått oppfølging og veiledning av fagsykepleiere og mellomledere. På grunn av den pågående pandemien har helsepersonell i denne type stillinger begrenset kapasitet til å ta imot og tilby studenter veiledning under praksis. Flere av våre samarbeidspartnere meldte at det derfor ikke var mulig å gjennomføre denne praksisperioden som planlagt.

Vår vurdering var at studentene i denne spesielle situasjonen kunne oppnå læringsutbytte i emnet uten å gjennomføre veiledede praksisstudier. Emnet ble derfor gjort om til et rent teoretisk studium. Dette er i tråd med Kunnskapsdepartementets føring om å opprettholde studieprogresjon. Det ivaretar praksisfeltets tilbakemelding om at denne formen for praksisstudier var vanskelig å gjennomføre som veiledet praksis. Det spiller også på lag med universitetets anbefaling om å legge om til digitale undervisnings- og vurderingsformer. 

Før vedtaket ble fattet, ble saken drøftet i fagmiljøet og støttet både av instituttledelsen og av de tillitsvalgte for de ansatte ved UiA. Saken ble også sendt ut på høring til de studenttillitsvalgte som også støttet løsningen. Vår ambisjon er å bidra til at studentene sluttfører sine studier til normal tid i en ellers unormal tid, og at studentene i årets avgangskull får samme kvalifikasjoner og kompetanse som andre uteksaminerte sykepleiere. Det innebærer at studiene må fullføres.

Hvert år uteksaminerer universitetet rundt 280 studenter på bachelorprogrammet i sykepleie. De har da fullført et studieløp over tre år som svarer til nasjonale og internasjonale krav og forskrifter. Det er tre intensive år med mange ulike og tidvis ambisiøse læringsmål. Selv ikke i dagens unntakssituasjon har Kunnskapsdepartementet endret på kravene til sykepleiernes sluttkompetanse. Det er forståelig. Har du et vitnemål som gir deg rett til å jobbe som sykepleier, så må helsetjenenestene være trygge på at alle kandidatene har den kompetansen som trengs. Det gjelder også for studenter som uteksamineres i 2020.

tirsdag 31. mars 2020

Fysisk aktivitet uten nummer på brystet

«I et samfunn der alle blir målt, rangert og plassert av lærere, idrettsledere og likningsmyndigheter, er det godt det finnes friluftsliv der en selv kan velge både retning og hastighet». Dette skriver mine tidligere kollegaer Eivind Sømoe Hagen og Tore Mesna i en bok vi utarbeidet sammen for noen år tilbake. Jeg kom til å tenke på dem i dag da jeg tok en tur ut i nærmiljøet. I likhet med resten av den norske befolkning og i tråd med rådene fra våre helsemyndigheter, tusler jeg for det meste rundt hjemme eller i området rundt der jeg bor.

Eivind og Tore var opptatt av gleden av friluftsliv, gleden av bevegelse og fysisk aktivitet uten nummer på brystet. De var opptatt av gleden ved å bruke kroppen, gleden av å komme ut på tur og være i samspill med naturen. De var mindre opptatt av konkurranse, og argumenterte for at felles naturopplevelser bygde relasjoner og skapte gode minner.

Jeg har til daglig gleden av å jobbe sammen med dyktige og kunnskapsrike friluftsentusiaster på fakultetet, og fikk også muligheten av å drive forskning innen friluftsterapi da jeg fulgte Carina Ribe Fernee i hennes doktorgradsarbeid. En fantastisk dyktig og engasjert kollega. Samarbeidet med henne gav meg nye innsikter, og forsterket troen på kraften som ligger i samspillet mellom natur og mennesker. For meg trakk det også linjer tilbake til samarbeidet med Tore og Eivind.

For en som disse dager kan ha en tendens til å bli sittende mye foran ulike skjermer og fråtse i nyhetssendinger, og så er det fint å komme seg ut. Det skal ikke så mye til. Og det hjelper på alle måter. Dette bildet er hentet fra dagens spasertur. Kan anbefales det også.

mandag 30. mars 2020

Samarbeid sikrer at studenter får fullført sine studier


Idag velger jeg å legge ut en kronikk som ble publisert av Agderposten torsdag 26. mars og av Fædrelandsvennen mandag 30. mars. Den er skrevet av Mariann Fossum, instituttleder for Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Anders Johan W. Andersen, dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Sunniva Whittaker, rektor, alle ved Universitetet i Agder

--- 
Utbruddet av koronaviruset er krevende. Hverdagen er på kort tid vesentlig endret for oss alle. Det gjelder ikke minst for helsepersonell, og studenter som studerer for å bli sykepleiere. Halvparten av studiene for sykepleierstudentene skjer i kommunale helse- og omsorgstjenester og i sykehus.

Det foregår i det vi kaller for praksisfeltet. I praksis skal sykepleierstudentene både innøve ferdigheter, bli vurdert og avlegge eksamen. Studentene får tilbakemeldinger og faglig oppfølging av helsepersonell. Studenter er tilstede i helse- og omsorgstjenestene kontinuerlig, og opplæring av studenter er en av oppgavene til helsetjenestene.

Den pågående pandemien berører derfor også studenter som er i praksis. De opplever at deres hverdag endrer seg. Dette skaper ulike bekymringer fra ulikt hold.

Enkelte er bekymret for at studenter øker smitterisikoen for gamle og skrøpelige mennesker med behov for oppfølging av helse- og omsorgstjenestene. Andre er bekymret for at studentene blir satt i en undervisningssituasjon som øker risikoen for at de selv blir smittet. Mens atter andre er bekymret for at studentene får dårligere veiledning og oppfølging.

Nasjonalt håndteres situasjonen noe ulikt. Noen utdanningsinstitusjoner har valgt å ta alle studentene ut av praksis med umiddelbare virkning. Andre velger å la de studentene som har begynt sine praksisstudier sluttføre dem, men lar ikke studenter starte i ny praksis. Atter andre overvåker situasjonen fortløpende, men legger til rette for at studentene kan være i praksis i tråd med studieplanen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim aksepterer en slik forskjellighet under henvisning til universitetenes selvstendighet og selvstyre. Det er vedtatt midlertidige endringer i regler og forskrifter slik at universitetenes ulike valg ikke skal gjøre studentene skadelidende.

Asheim oppfordrer til nasjonal koordinering i regi av Universitets- og høgskolerådet. Samtidig er Kunnskapsdepartementet tydelige på at sykepleierstudentene skal lære det som står i studieplanen og som kreves for å bli sykepleier. Det er forståelig. Har du et vitnemål som gir deg rett til å jobbe som sykepleier, så må helsetjenenestene være trygge på at alle kandidatene har den kompetansen som trengs. Disse forventningene har UiA og andre læresteder tatt høyde for i sine studieplaner.

I likhet med flere andre læresteder nasjonalt har Universitetet i Agder i samråd med kommuner og helseforetak i utgangspunktet valgt å gjennomføre praksisstudier for sykepleierstudenter som planlagt.

Vi har vurdert at den nåværende situasjonen gir studentene sjeldne muligheter for læring om smittevern og krisehåndtering, i tillegg til at de lærer ordinære sykepleieroppgaver. Samtidig må vi passe på at praksistudiene organiseres og gjennomføres i tråd med gjeldende anbefalinger fra nasjonale myndigheter.

Studentenes bekymringer må tas på alvor. De har ukentlig kontakt med praksislærer ved UiA. I tillegg får de oppfølging av veiledere på praksisplassen. Studentene har tilgang til den digitale ressursen VAR Healthcare med kunnskapsbaserte råd og retningslinjer spesifikt knyttet til korona. I tillegg kan de ved behov søke studieveileder om individuelt tilrettelagt studieforløp.

Pasienter og pårørende skal heller ikke utsettes for større smitterisiko på grunn av studenter. Studentene er omfattet av de samme råd og anbefalinger som gjelder for helsepersonell generelt, og dette følges opp i praksis.

Vi mener dette er den beste løsningen for Agder. Det er imidlertid en situasjon som overvåkes fra dag til dag. Enkelte justeringer har vært nødvendige, og vi regner med at det kan bli flere fremover. Vårt mål er uansett at studentene får et trygt og godt studietilbud der de kan oppnå forventet læringsutbytte, og gjennom dette bidrar til å styrke beredskapen i helsevesenet.

Dette får vi ikke til uten et godt samarbeid. Situasjonen krever mye av oss alle. Vi ønsker derfor på denne måten å takke ledere i både kommuner og helseforetak for godt og fleksibelt samarbeid.

Vi er imponert over den ekstraordinære innsatsen som utvises. Vi ønsker også å takke alle studenter, praksisveiledere og praksislærere for godt samarbeid, stor omstillingskompetanse og for vilje til å gjøre det beste ut av den krevende situasjonen vi nå er inne i. Vi følger denne utfordrende situasjonen tett. UiA har flere år på rad fått gode skussmål på nasjonale vurderinger av sykepleierutdanningen her landet, og vi har ambisjoner om at sykepleierutdanningen på Agder forblir blant de beste i landet.